Log in
A- A A+

Nová úprava anonymizace rozhodnutí Ústavního soudu


Změnou zákona o Ústavním soudu (dále nej "ZÚS") novelou č. 404/2012 Sb. došlo i k úpravě v anonymizaci údajů obsažených v rozhodnutí Ústavního soudu.

 

 Nově ustanovení §59 odst. 3.  ZÚS stanoví, že "Z každého nálezu se ve Sbírce rozhodnutí uveřejňují jeho výrok a taková část odůvodnění, ze které je zřejmé, jaký je právní názor Ústavního soudu a jaké důvody k němu vedly. Údaje o totožnosti účastníků a vedlejších účastníků, jejich zástupců, svědků a znalců se neuveřejňují, stanoví-li tak zvláštní zákon nebo vyžadují-li to důležité zájmy těchto osob nebo státu anebo mravnost; rozhodnout o tom přísluší tomu, kdo řídí vydávání Sbírky rozhodnutí."

Podle navrhovaného ustanovení se tak s výjimkou jména a příjmení v nálezu neuveřejňují jiné osobní údaje týkající se účastníků a vedlejších účastníků řízení, jejich zákonných zástupců, svědků a znalců.

 

V původním znění tento odstavec stanovil, že "Z každého nálezu se ve Sbírce rozhodnutí  uveřejňují jeho výrok a taková část odůvodnění, ze které je zřejmé, jaký je právní názor Ústavního soudu a jaké důvody k němu vedly. Údaje o totožnosti účastníků a vedlejších účastníků, jejich zástupců, svědků a znalců se neuveřejňují."

 

Z důvodové zprávy k této novele je možné zjistit, že "nově navržené ustanovení § 59 odst. 3 zákona Ústavním soudu v sobě reflektuje ustanovení čl. 96 odst. 2 Ústavy a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Podle navrhovaného ustanovení se tak s výjimkou jména a příjmení v nálezu neuveřejňují jiné osobní údaje týkající se účastníků a vedlejších účastníků řízení, jejich zákonných zástupců, svědků a znalců. Zároveň nové ustanovení stanoví, že jméno a příjmení těchto osob se nezveřejní, stanoví-li to tak zvláštní zákon nebo vyžadují-li to důležité zájmy těchto osob nebo státu nebo mravnost."

 

Od 1. ledna 2013 je tak možné se v rozhodnutích Ústavního soudu setkat již nejen se jmény advokátů, ale i z celými jmény účastníků řízení. Ústavnímu soud tak jistě odpadne pracná anonymizace rozhodnutí a zajistí se tím tak efektivnější publikace jeho rozhodnutí.

Zákon č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (vybraná ustanovení týkající se Ústavního soudu). 

404

 

ZÁKON

ze dne 24. října 2012,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů,  a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Ústavním
soudu (čl. 3-4)

Čl. III

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění
zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona
č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 114/2003 Sb., zákona č. 83/2004 Sb.,
zákona č. 120/2004 Sb., č. 234/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 275/2012 Sb., se
mění takto:

1.

V § 8 odstavec 1 zní:

„(1) Každému soudci je jmenován alespoň jeden asistent soudce
(dále jen „asistent“) na dobu určitou nepřesahující dobu, na kterou byl
jmenován soudce, o jehož asistenta se jedná.“.

 

2.

§ 9 zní:

„§ 9

 

(1) Asistentem může být jmenována bezúhonná osoba, která má
vysokoškolské právnické vzdělání.

(2) Asistent se může své funkce vzdát; pracovní poměr asistenta
zaniká dnem následujícím po dni, v němž bylo oznámení o vzdání se
funkce doručeno předsedovi Ústavního soudu, nebyl-li v oznámení
o vzdání se funkce uveden den pozdější.

(3) Pracovní poměr asistenta dále zaniká

a)

zánikem funkce soudce, jehož asistentem byl jmenován,

 

b)

dnem právní moci rozsudku, kterým byl asistent odsouzen pro
trestný čin,

 

c)

odvoláním,

 

d)

uplynutím doby, na kterou byl jmenován, byl-li jmenován na
dobu určitou.

(4) Vykonával-li asistent funkci alespoň tři měsíce, náleží
asistentu, jehož pracovní poměr zanikl podle odstavce 3 písm. a), odstupné
podle počtu započatých let výkonu funkce asistenta, nejvýše však ve výši
trojnásobku průměrného měsíčního výdělku.

(5) Asistent je povinen zachovávat mlčenlivost o věcech,
o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce. Tato
povinnost trvá i po zániku jeho funkce. Této povinnosti jej může zbavit
předseda Ústavního soudu.“.

 

3.

V § 14 se slova „ve věcech uvedených v § 11 odst.
2 písm. a) až k)“ zrušují.

 

4.

V § 40 odst. 2 se za slova „soudci zpravodaji“ vkládají
slova „a senátu“ a slova „ , který je stálým členem senátu“ se zrušují.

 

5.

V § 41 se dosavadní text označuje jako odstavec 1
a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Soudce může svého asistenta pověřit též prováděním
procesních úkonů soudce zpravodaje podle § 42 odst. 3 a 4,
s výjimkou provádění výslechu svědka.

(3) Prováděním úkonů podle odstavce 1 písm. a) může předseda Ústavního
soudu v rozvrhu práce pověřit i jiné úřední osoby Ústavního
soudu.“.

 

6.

V § 43 odstavec 3 zní:

„(3) Usnesení o odmítnutí návrhu podle odstavců 1 a 2
musí být písemně vyhotoveno, stručně odůvodněno uvedením zákonného důvodu,
pro který se návrh odmítá, a musí obsahovat poučení, že odvolání není
přípustné.“.

 

7.

§ 44 zní:

„§ 44

 

Nebyl-li návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků
usnesením odmítnut, nařídí Ústavní soud ústní jednání, lze-li od tohoto
jednání očekávat další objasnění věci. Ústní jednání nařídí vždy, stanoví-li
tak tento zákon nebo provádí-li Ústavní soud dokazování.“.

 

8.

V § 48 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Koná-li se
ústní jednání, je třeba výsledky takto prováděného dokazování při ústním
jednání vždy sdělit.“.

 

9.

V § 59 odst. 3 se na konci textu věty druhé doplňují slova
„ , stanoví-li tak zvláštní zákon nebo vyžadují-li to důležité zájmy těchto
osob nebo státu anebo mravnost; rozhodnout o tom přísluší tomu, kdo řídí
vydávání Sbírky rozhodnutí“.

 

10.

§ 59 odstavec 6 zní:

„(6) Dokud nebyly nálezy nebo usnesení určená k uveřejnění
zveřejněny ve Sbírce rozhodnutí, může do jejich vyhotovení určeného pro
Sbírku rozhodnutí u Ústavního soudu nebo způsobem umožňujícím dálkový
přístup každý nahlédnout.“.

 

11.

V § 60 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Má-li účastník nebo vedlejší účastník zástupce podle
§ 29, doručují se písemnosti jen tomuto zástupci, nestanoví-li zákon
jinak.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

12.

V § 69 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Soudce zpravodaj neprodleně zašle návrh na zahájení řízení
podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy také vládě, pokud se nejedná
o její návrh, jež může Ústavnímu soudu do 30 dnů od doručení návrhu
sdělit, že vstupuje do řízení; učiní-li tak, má postavení vedlejšího
účastníka řízení.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

13.

V § 69 odst. 3 se za slovo „písm.“ vkládají slova „a) a“.

 

14.

V § 72 odst. 3 až 5 se slova „60 dnů“ nahrazují slovy „dvou
měsíců“.

 

15.

V § 75 odst. 1 se slova „to neplatí“ nahrazují slovy „to
platí i“.

 

16.

V § 119 odst. 1 se slova „v trestní věci“ nahrazují slovy
„ve věci“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Ústavní stížnost proti rozhodnutí o procesním prostředku
k ochraně práva, jež mohlo být napadeno mimořádným opravným prostředkem
podle § 72 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je přípustná, pokud lhůta pro jeho
uplatnění podle dosavadních právních předpisů začala stěžovateli plynout přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a pokud stěžovatel tento mimořádný
opravný prostředek ve lhůtě podle dosavadních právních předpisů neuplatnil.

2. Začala-li lhůta pro podání ústavní stížnosti plynout přede dnem
nabytí tohoto zákona, určí se její konec podle zákona č. 182/1993 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Přechodné ustanovení

Za řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou
splatnými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 7)

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

 

Poznámky pod čarou:

 
18/09/2013

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann